Yliopistojen työehtosopimuksen sovintoesitys on hyväksytty

Under på svenska.

Sopijaosapuolet ovat hyväksyneet sovittelija Janne Metsämäen 5.3. tekemän sovintoehdotuksen. Kaikki yliopistoihin ilmoitetut työtaistelut peruuntuvat. Työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2018 ja se on voimassa 31.3.2020 asti.

Sopimuskauden aikana maksetaan seuraavat palkankorotukset:

 • Yleiskorotus 1.4.2018 on suuruudeltaan 1,0 % ja 4.2019 on suuruudeltaan 1,1 %. Järjestely- /paikallinen erä 1.1.2019 on 0,5 % ja 1.6.2019 on 0,85 %.
  • Järjestely- / paikalliset erät käytetään palkkausjärjestelmän muuttamiseen palkkausjärjestelmätyöryhmästä erikseen kirjatun mukaisesti. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen palkkausjärjestelmän muuttamisesta, jätetään 1.1.2019 järjestelyerästä maksamatta 0,3 %. Järjestely/paikallisen erän 1.1.2019 suuruus määräytyy marraskuun 2018 palkkasumman mukaan laskettuna erikseen kummankin henkilöstöryhmän palkkasummasta.
  • Järjestely- / paikallinen erä 1.6.2019 käytetään paikallisesti henkilökohtaiseen palkanosaan. Paikallisen erän suuruus määräytyy helmikuun 2019 palkkasumman perusteella laskettuna erikseen kummankin henkilöstöryhmän palkkasummasta.
 • Euromääräisiä palkkoja (muut kuin YPJ-palkat) korotetaan yleiskorotuksella ja järjestely- / paikallisilla erillä, jos nämä erät maksetaan.
 • Korotukset tulevat voimaan korotuspäivästä tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Palkkausjärjestelmän uudistamiseen palkkausjärjestelmätyöryhmä

Seuraavista palkkausjärjestelmää koskevista asioista vallitsee yhteisymmärrys, joten nämä muutokset tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen:

 • Yliopistoissa esimiehet toteuttavat suoritusarviointia vuosittain.
 • Työntekijä voi pyytää henkilökohtaisen suoriutumisen uudelleen arviointia kahden vuoden kuluttua edellisestä arvioinnista.
 • Työntekijän kanssa käydään arviointikeskustelu kuitenkin viiden vuoden kuluttua edellisestä arviointikeskustelusta.
 • Työntekijä voi pyytää henkilökohtaisen suoriutumisen arviointia työsuhteen alkaessa tai uudessa tehtävässä tai tehtävien vaativuustason muuttuessa kuuden kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta tai tehtävän muuttumisesta.
 • Muuttuneena käsitellään myös tehtävää, joka on nykyisen vaativuustason vahvistamisen jälkeen vähitellen kehittynyt vaativammaksi.
 • Vaativuustason muuttuessa palkka maksetaan työnantajan vahvistaman vaativuusarvioinnin perusteella esimiehen tekemää kirjallista ehdotusta seuraavan kuukauden alusta, ellei työnantaja osoita muuta ajankohtaa tehtävämuutokselle.

Muut työryhmätyöskentelyn lähtökohtana olevat asiat:

 • Suorituskategorioita on 4-5
 • Nykyisen järjestelmän alin suoritusprosentti nostetaan 4-10 prosenttiin.
 • Suorituskategorioita ja suoritusprosenttia tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.
 • Kaikille vaativuustasoille tehdään kustannusvaikutusta vastaavat muutokset henkilökohtaiseen palkanosaan.
 • Muutoksella turvataan, että yliopistoissa työskentelevien henkilökohtaisen suoriutumisen keskiarvot eivät laske uudistuksen voimaantulosta vuosittain tarkasteltuna.
 • Henkilökohtaisen suoriutumisen muuttuessa maksetaan työnantajan vahvistama henkilökohtainen palkanosa esimiehen tekemää kirjallista ehdotusta tai yliopistossa vahvistetun erillisen arviointijakson päättymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.
 • Mikäli määräaikaisissa työsuhteessa oleva työntekijä jatkaa saman yliopiston palveluksessa vaativuustasoltaan vastaavassa tai vastaavan sisältöisessä tehtävässä, ei henkilökohtaisen palkanosan suuruus voi alentua.

 

 • Työryhmä valmistelee palkkausjärjestelmää koskevien määräysten muutokset 30.9.2018 mennessä ja ne tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen.
 • Palkkausjärjestelmän muutokseen käytetään järjestelyerää 1,35 prosenttia. Ellei työryhmässä synny yksimielisyyttä em. ajankohtaan mennessä, 1.1.2019 järjestelyerästä jätetään maksamatta 0,3 % ja 0,2 % -osuus käytetään paikallisesti vaativuustasoihin/vaativuuslisiin.
 • Jos palkkausjärjestelmän määräyksistä saavutetaan neuvottelutulos, käytetään 1.1.2019 järjestely-/paikallinen erä 0,5 prosenttia siten, että sillä katetaan mahdollinen henkilökohtaisen palkanosan alimman prosentin nostaminen sekä mahdollinen vaativuuslisän laajentaminen alimmille vaativuustasoille. Mahdollinen loppuosa käytetään paikallisesti vaativuuslisiin.
 • Jos palkkausjärjestelmän määräyksistä saavutetaan neuvottelutulos, käytetään 1.6.2019 paikallinen erä 0,85 prosenttia henkilökohtaiseen palkanosaan. Mikäli palkkausjärjestelmän uudistamisesta ei saavuteta neuvottelutulosta, käytetään paikallinen erä henkilökohtaiseen palkanosaan työantajan päättämällä tavalla.

Muita muutoksia

 • Osapuolet suosittelevat, että työnantaja ja työntekijät pyrkivät yhdessä edistämään joustavien työaikajärjestelmien käyttöä.
 • Osapuolet suosittavat, että yliopistokohtaisesti tarkastellaan mahdollisuuksia järjestelmään, jossa työntekijällä on oikeus omalla ilmoituksellaan olla sairautensa vuoksi poissa työstä enintään viisi päivää.
 • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.4.2018 lukien 3,45 %. Luottamusmiehen palkkion määräytymisessä otetaan käyttöön uusi kategoria edustettavien lukumäärässä. Palkkio on luottamusmiehelle 267 euroa/kk ja pääluottamusmiehelle 464 euroa/kk kun edustettavien lukumäärä on 560 tai enemmän.
 • Yliopistojen palkkausjärjestelmää koskevien määräysten mukaisen arviointiryhmän puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan palkkiota, jonka määrä on jäsenelle 360 euroa ja puheenjohtajalle 720 euroa vuodelta.
 • Sopimuskaudella työskentelee seitsemän työryhmää: tilastoyhteistyöryhmä, työaika ja vuosilomatyöryhmä, Helsingin yliopiston eläinsairaalaa koskevia määräyksiä käsittelevä työryhmä, harjoittelukoulujen työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmä, tekstityöryhmä, määräaikaisten työsopimusten käyttöä tarkasteleva työryhmä ja työhyvinvoinnin ja työsuojelun työryhmä.

 

Lue lisää:

Sovittelijan sovintoehdotus 5.3.2018

Valtakunnansovittelijan toimiston verkkosivut

Pardian neuvottelu-uutiset löytyvät kootusti Pardian verkkosivuilta

 

Lisätietoja:
Niko Simola, Pardian puheenjohtaja, puh. 040 566 8517, niko.simola(at)pardia.fi
Satu Henttonen, puheenjohtaja, puh. 040 524 9199, satu.henttonen(at)yhl.fi

 

Förlikningsförslaget om universitetens kollektivavtal har godkänts

Avtalsparterna har godkänt det förlikningsavtal som förlikningsman Janne Metsämäki lade fram den 5 mars. Alla arbetsstrider som varslats vid universiteten ställs in. Kollektivavtalet träder i kraft 1.2.2018 och är i kraft till 31.3.2020.

Under avtalsperioden betalas följande löneförhöjningar:

 • Den allmänna förhöjningen 1.4.2018 är 1,0 % och 1.4.2019 1,1 %. Justeringspotten/den lokala potten 1.1.2019 är 0,5 % och 1.6.2019 0,85 %.
  • Justeringspotterna/de lokala potterna används för att ändra lönesystemet enligt vad som skrivits särskilt av lönesystemarbetsgruppen. Om parterna inte kan uppnå enighet om ändring av lönesystemet, lämnas 0,3 procent av justeringspotten för 1.1.2019 obetalad. Storleken på justeringspotten/den lokala potten för 1.1.2019 bestäms på basis av lönesumman för november 2018, beräknat separat av vardera personalgruppens lönesumma.
  • Justeringspotten/den lokala potten för 1.9.2019 används lokalt för personlig lönedel. Storleken på den lokala potten bestäms på basis av lönesumman för februari 2019, beräknat separat av vardera personalgruppens lönesumma.
 • Löner i eurobelopp (andra än löner enligt allmänna lönesystemet) höjs genom allmän förhöjning och med justerings-/lokala potter, om sådana betalas.
 • Förhöjningarna träder i kraft från och med förhöjningsdagen eller från början av påföljande lönebetalningsperiod.

Lönesystemarbetsgrupp för reform av lönesystemet

Man har nått samförstånd om följande frågor gällande lönesystemet så dessa förändringar träder i kraft från och med 1.1.2019:

 • Förmännen vid universiteten genomför en årlig prestationsbedömning.
 • En anställd kan be om en förnyad bedömning av sin personliga prestationen två år efter föregående bedömning.
 • Bedömningsdiskussionen med den anställda ska ändå föras fem år efter föregående bedömningsdiskussion.
 • En anställd kan be om en bedömning av sin personliga prestation när ett arbetsförhållande börjar eller när hen för en ny uppgift eller när uppgifternas kravnivå förändras sex månader efter att arbetsförhållandet börjat eller uppgiften förändrats.
 • Också uppgifter som efter att den nuvarande kravnivån fastställts gradvis blivit mer krävande räknas som förändrade uppgifter.
 • När kravnivån ändras betalas lön på basis av en av arbetsgivaren bekräftad bedömning av kravnivån och på skriftligt förslag av förmannen från och med början av följande månad, om inte arbetsgivaren föreslår en annan tidpunkt för ändringen av arbetsuppgifterna.

Andra frågor som lönesystemsarbetsgruppen utgått från:

 • Det finns 4-5 prestationskategorier
 • Det nuvarande systemets lägsta prestationsprocent höjs till 4-10 procent.
 • Prestationskategorierna och prestationsprocenten granskas som en helhet.
 • I alla kravnivåer görs ändringar som motsvarar kostnadsverkningarna i den personliga lönedelen.
 • Med ändringarna tryggar man, att medelvärdena för de personliga prestationerna för universitetsanställda inte sjunker efter att reformen trätt i kraft, enligt en årsvis granskning.
 • När den personliga prestationen ändras betalas den av arbetsgivaren fastställda personliga lönedelen på basis av ett skriftligt förslag av förmannen eller från och med början av följande kalendermånad efter den vid universitetet fastställda separata bedömningsperiodens slut.
 • Om en person som är anställd med ett tidsbundet anställningsförhållande fortsätter i samma universitets tjänst med ett uppdrag med motsvarande kravnivå eller motsvarande innehåll, kan den personliga lönedelens storlek inte sänkas.

 

 • Arbetsgruppen utarbetar ändringar av bestämmelserna om lönesystem till 30.9.2018 och de träder i kraft från och med 1.1.2019.
 • För ändringen av lönesystemet används 1,35 procent av justeringspotten. Om det inte uppnås enighet i arbetsgruppen före den nämnda tidpunkten lämnas 0,3 procent av justeringspotten för 1.1.2019 obetald och 0,2 procent används lokalt för kravnivåer/kravtillägg.
 • Om man uppnår ett förhandlingsresultat gällande lönesystemets bestämmelser, används 0,5 procent av justeringspotten/den lokala potten för 1.1.2019 för att täcka höjningarna av den lägsta procenten av en eventuell personlig lönedel och för att utvidga eventuella kravtillägg till de lägsta kravnivåerna. Den eventuella överstående delen används lokalt för kravtillägg.
 • Om man uppnår ett förhandlingsresultat gällande lönesystemets bestämmelser, används 0,85 procent av den lokala potten för 1.6.2019 till personliga lönedelar. Om ett förhandlingsresultat om förnyelsen av lönesystemet inte uppnås, används den lokala potten till personliga lönedelar på det sätt som arbetsgivaren bestämmer.

Andra ändringar

 • Parterna rekommenderar, att arbetsgivaren och de anställda strävar efter att tillsammans främja användningen av flexibla arbetstidsarrangemang.
 • Parterna rekommenderar att man universitetsvis undersöker möjligheterna för ett system där de anställda har rätt att på basis av egen anmälan har rätt till högst fem dagars sjukfrånvaro.
 • Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges arvoden höjs med 3,45 % från och med 1.4.2018. För fastställandet av förtroendemannens arvode införs en ny kategori som gäller antalet anställda som företräds. Arvodet för förtroendemannen är 267 €/mån och för huvudförtroendemannen 464 €/mån när antalet anställda som representeras är 560 eller flera.
 • Åt ordförande och medlem i den bedömningsgrupp som avses i bestämmelserna om universitetens lönesystem betalas ett arvode som för medlemmar är 360 euro och för ordförande är 720 euro per år.
 • Under avtalsperioden arbetar sju arbetsgrupper: statistikarbetsgruppen, arbetsgruppen för arbetstid och semester, arbetsgruppen som behandlar bestämmelserna om Helsingfors universitets djursjukhus, arbetsgruppen för övningsskolornas arbetstids- och lönesystem, textarbetsgruppen, arbetsgruppen som granskar användningen av tidsbundna arbetsavtal och arbetsgruppen för arbetarskydd och välmående i arbetet.

 

Läs mera:

Förlikningsmannens förlikningsförslag 5.3.2018 (på finska)

Riksförlikningsmannens byrå

 

Tilläggsuppgifter:
Niko Simola, Pardias ordförande, tfn 040 566 8517, niko.simola(at)pardia.fi
Satu Henttonen, ordförande, tfn 040 524 9199, satu.henttonen(at)yhl.fi