Yhteistoiminta

Yhteistoimintalaeissa korostetaan yhteistoiminnan henkeä ja yksimielisyyteen pyrkimistä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Henkilöstölle on annettava tietoja oikeaan aikaan. Vain tiedon perusteella voi vaikuttaa asioihin.

YT-menettelyjä käydään eri asioissa monilla eri tasoilla. Läheisin taso on työntekijän ja esimiehen välillä.

Jos tehtäviäsi halutaan muuttaa olennaisesti, muista, että asia on käsiteltävä yhteistoiminnassa, ja sinulla on oikeus ottaa luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu tueksesi.

Yhteistoimintalait antavat henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa työtään ja työpaikkaansa koskevien asioiden käsittelyyn. Lakien mukaan myös luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla sekä muilla henkilöstön edustajilla on konkreettisia tehtäviä yhteistoiminta-asioiden hoidossa työpaikoilla. Jäsenistöämme koskevia lakeja on työpaikan luonteesta johtuen kaksi: Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (YYTL) ja Valtion yhteistoimintalaki (VYTL).

Yhteistoiminta on siis sekä jatkuvia käytäntöjä että yhteistoimintaa muutostilanteissa, joilla on henkilöstövaikutuksia.

Yhteistoiminta jatkuvana käytäntönä

Jatkuvan käytännön yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön edustajilla on oikeus saada tietoa ja päästä neuvottelemaan yliopistojen, virastojen tai laitosten toiminnasta, taloudellisesta tilasta ja työvoiman käytöstä toimivaltaisten työnantajan edustajien kanssa. Yhteistoiminnassa henkilöstön edustajat osallistuvat myös monien työpaikalla noudatettavien suunnitelmien, ohjeiden ja käytäntöjen laatimiseen ja päivittämiseen. Työnantajan tulee tiedottaa yhteistoimintamenettelyssä käsitellyistä asioista koko henkilöstölle.

Yhteistoiminta muutostilanteissa

Yliopistojen työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet ovat yhteistyössä laatineet starttipaketin hyvään yhteistoimintaan muutostilanteissa. Neuvotteluosapuolet haluavat näin korostaa yhteistoiminnan tärkeyttä ja muutostilanteiden ennakointia. Suositus on, että paikalliset työnantajien ja työntekijöiden edustajat käsittelevät yhdessä tämän dokumentin.

Muutostilanteet, joilla on henkilöstövaikutuksia, voivat koskea esim. jonkin työpaikan osan lopettamista taikka toiminnan laajentamista tai supistamista, palvelutuotannon tai tuotevalikoiman muutoksia, työn järjestelyjä tai ulkopuolisen työvoiman käyttöä. Olennaisia YT-lain mukaan käsiteltäviä henkilöstövaikutuksia ovat työtehtävien selkeät muutokset tai siirrot tehtävästä toiseen. Kun muutokseen liittyy irtisanomisia, lomauttamisia tai osa-aikaistamista, neuvottelumenettelystä on säädetty laissa tarkka yhteistoimintamenettely erillisine toimintasuunnitelmineen ja aikamääreineen.