Palkkaus

YHL:n tärkein tehtävä on palkkaedunvalvonta. Sopimuskausittain tai vuosittain neuvotellaan palkankorotusvarallisuudesta. YHL valvoo palkkausjärjestelmän oikeaa soveltamista ja neuvottelee palkkaerimielisyystapauksista työehtosopimuksissa määritellyllä tavalla.

Yliopisto

Yliopistoissa työskentelevän henkilöstön palkka määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän, YPJ:n mukaan. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Tehtäväkohtainen palkanosa perustuu tehtävän vaativuustasoon ja henkilökohtainen palkanosa henkilön suoriutumiseen tehtävässään. Tehtävän vaativuustason määrittelyssä käytetään opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokarttaa ja muun henkilöstön vaativuuskehikkoa. Aalto-yliopistolla on oma palkkausjärjestelmänsä, joka poikkeaa jossain määrin YPJ:stä.

Yliopistojen palkkausjärjestelmän tavoite on olla osa kannustavaa johtamista, edistää palkkauksen oikeudenmukaisuutta, parantaa yliopistojen palkkakilpailukykyä työnantajana sekä tukea henkilöstön osaamisen kehittymistä ja entistä vaativampiin tehtäviin hakeutumista, kannustaa henkilöstöä parempiin työsuorituksiin sekä kehittää ja parantaa esimiestyötä ja johtamista.

Voimassaolevat palkkataulukot löytyvät Sivistystyönantajien sivuilta.

Virasto

Valtion palkkausjärjestelmissä (VPJ) palkkaus määräytyy pääasiassa tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaisesti. Palkkausjärjestelmät ovat virastokohtaisia, ja ne perustuvat sopimusalakohtaisiin virka- ja työehtosopimuksiin.

Tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvä palkanosa on porrastettu virastokohtaisesti noin 10–20 vaativuustason mukaisesti. Työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvä henkilökohtainen palkanosa voi kunkin viraston järjestelmän mukaisesti olla enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja on porrastettu noin 5–15 suoritustason mukaisesti.

Tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia varten on olemassa virastokohtaiset arviointijärjestelmät.

Lisätietoa valtion palkkausjärjestelmästä löytyy valtiovarainministeriön sivuilta.