Pardian ajankohtaiset työtaistelutoimet

Suomen hallitus valmistelee työsopimuslain muutosta, joka muuttaisi henkilöperusteisen irtisanomisen kriteerejä alle 10 hengen yrityksissä. Pardia vastustaa esitystä, koska se heikentää työntekijöiden asemaa ja asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan yrityksen koon perusteella. Pardia ei kuitenkaan ole päättänyt uusista poliittisista työtaistelutoimenpiteistä.

Useilla aloilla ja työpaikoilla on meneillään tai tulossa erilaisia poliittisia työtaistelutoimia henkilöperusteisen irtisanomissuojan heikentämistä vastaan.

Pardian hallitus ei ole päättänyt uusista poliittisista työtaistelutoimenpiteistä, jotka koskisivat Pardian sopimusaloja ja pardialaisia jäseniä. YHL noudattaa Pardian hallituksen linjauksia, joten YHL:n jäsenistö ei ole tällä hetkellä osallisena poliittisissa työtaistelutoimissa.

Normaalit työtehtävät tehdään – lakossa olevien töitä ei

Työtaistelutilanteissa noudatetaan ns. neutraliteettiperiaatetta, joka oikeuttaa kieltäytymään työtaistelun piiriin kuuluvien henkilöiden työtehtävien suorittamisesta. Pardialaiset tekevät siis ne työtehtävät, jotka heille normaalistikin kuuluvat, mutta pidättäytyvät tekemästä muiden liittojen julistamien työtaistelutoimien piiriin kuuluvien henkilöiden työtehtäviä.

Työsuhteisten työntekijöiden osalta oikeutus kieltäytyä ja pitäytyä lakon alaisen työn tekemisestä perustuu vakiintuneeseen, yleisesti tunnustettuun käytäntöön. Virkamiesten osalta oikeus on kirjattu virkaehtosopimuslakiin.

Suojelutyö on poikkeus. Jos suojelutyön edellytykset täyttyvät, on työnantajalla oikeus velvoittaa työssä olevia virkamiehiä ja työntekijöitä tekemään hengen, terveyden tai omaisuuden vahingoittumisen estämiseksi hänelle määrättävät välttämättömät työt.

Mikäli työnantaja kaikesta huolimatta määrää tekemään lakosta johtuen tavanomaisesta poikkeavia tehtäviä, on vaadittava määräys ja sen perusteet kirjallisena ja toimitettava se välittömästi luottamusmiehelle ja edelleen Pardiaan toimitettavaksi.

 

Lisätietoja Pardian edunvalvonnasta