Pardia: Enemmistö kansalaisista vastustaa julkisten palvelujen tuotannon yksityistämistä

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtajan Niko Simolan mielestä päävastuu sote- ja maakuntauudistuksen palvelutuotannosta tulee olla julkisella sektorilla, jota yksityinen ja kolmas sektori täydentävät.

– Viranhaltijat tekevät viranomaispäätöksiä virkavastuulla ja niin pitää olla jatkossakin, Simola sanoi Palkansaajajärjestö Pardian edustajakokouksessa 23.11. Helsingissä.

Suomen hallitus on toteuttamassa laajan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen sekä maakuntauudistuksen. Uudistusten yhteydessä yksityisen sektorin roolia julkisten palvelujen tuottajana on tarkoitus kasvattaa muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä työvoima- ja työnvälityspalveluissa.

Kansalaisista 51 prosenttia suhtautuu julkisten palvelujen yksityistämiseen kielteisesti ja 39 prosenttia myönteisesti, ilmenee Pardian teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin kansalaisten kantaa julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen ja yksityistämisen vaikutuksiin julkisiin palveluihin.

Myönteisimmin yksityistämiseen suhtautuvat yrittäjät (58 %), toimihenkilöt (45 %) ja eläkeläiset (42 %). Vähäisempää yksityistämisen kannatus on työntekijöillä (31 %), opiskelijoilla (31 %) ja työttömillä (25 %). Selvästi muita alueita vähäisempää kannatus on Pohjois-Suomessa (31 %).

Ei säästämistä palvelujen kustannuksella

– Yksi hallituksen keskeinen peruste julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiselle on säästää palvelujen kustannuksista. Kansalaiset suhtautuvat tutkimuksessamme epäilevästi kustannussäästöjen syntymiseen, Simola sanoo.

Kansalaisista 48 prosenttia ei usko yksityistämisen tuottavan kustannussäästöjä, 37 prosenttia uskoo yksityistämisen tuottavan säästöjä ja 14 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa asiaan. Ainoastaan opiskelijoista ja yrittäjistä suurempi osa luottaa kustannussäästöjen syntyvän.

– Yksityisten toimijoiden tavoitteena on tuottaa voittoa sijoitetulle pääomalle ja omistajilleen, joten on vaikea nähdä, mistä säästöt syntyvät. Kustannussäästöjä ei saa hakea pelkästään henkilöstön palvelussuhteen ehtojen heikentämisellä tai palvelujen laadusta tinkimällä.

Palvelujen saatavuus on tärkeää

– Kansalaiset pelkäävät julkisten palvelujen tuotannon yksityistämisen heikentävän palvelujen tasa-arvoista saatavuutta sekä palvelujen avoimuutta ja valvontaa.

Kansalaisista peräti puolet (50 %) arvioi palvelujen tasa-arvoisen saatavuuden heikkenevän yksityistämisen myötä. 16 prosenttia arvioi julkisten palvelujen tuotannon yksityistämisen parantavan palvelujen tasa-arvoista saatavuutta, 18 prosenttia ei uskonut yksityistämisen vaikuttavan saatavuuteen ja 17 prosenttia ei ilmoittanut kantaansa.

Eniten tasa-arvoisen saatavuuden paranemiseen uskovat yrittäjät (27 %), toimihenkilöt (19 %) ja eläkeläiset (18 %), vähiten työttömät (10 %), työntekijät (9 %) ja opiskelijat (9 %). Paranemiseen luotetaan muita enemmän Etelä-Suomessa (19 %) sekä yli 100 000 asukkaan kunnissa (18 %) ja alle 10 000 asukkaan kunnissa.

– Valtion palvelut, kuten laadukkaat työvoima- ja työnvälityspalvelut, tulee taata yhdenvertaisesti koko maassa asuinpaikasta riippumatta.

Simolan mielestä hallituksen tulee uudelleenarvioida palvelutuotannon yksityistäminen. Ei ole merkityksetöntä, hoidetaanko tehtävät yleisen hyödyn nimissä vai perimmältään taloudellista voittoa tavoitellen.

Aula Research Oy toteutti Palkansaajajärjestö Pardian toimeksiannosta kyselytutkimuksen kansalaisten suhtautumisesta julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen. Tutkimusaineisto kerättiin 10.–16.11.2016 sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi 1 187 vastaajaa, jotka edustavat täysi-ikäisiä suomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna ja maakunnan mukaan kiintiöitynä. Tulosten virhemarginaali on 95 %:n luottamustasolla noin 3 prosenttiyksikköä.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on 40 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.