Palkansaajajärjestö Pardia ja Ammattiliitto Pro: Yhdessä entistä vahvempaa edunvalvontaa

Se längre ner på svenska

Palkansaajajärjestö Pardia ja Ammattiliitto Pro ovat vuodesta 2017 neuvotelleet yhteistyön tiivistämisestä. Pardian hallitus on 12. kesäkuuta kokouksessaan hyväksynyt aiesopimuksen Ammattiliitto Pron kanssa liittojen yhdistymisestä. Pron hallitus on vastaavan päätöksen tehnyt kokouksessaan maanantaina 11.6.

Tämän jälkeen jatketaan valmisteluja erilaisissa työryhmissä. Päämääränä on Pardian jäsenyhdistysten liittyminen Pron jäsenyhdistykseksi syksyn aikana. Jäsenyys Prossa alkaisi 1. tammikuuta 2019.

– Ay-liike ei ole olemassa organisaatioita vaan jäseniään varten. Yhdistymisessä on kyse nimenomaan jäsenten edunvalvonnan parantamisesta. Uusi yksityisen ja julkisen sektorin yhdistävä liitto saa jäsenten edunvalvonnan uudelle tasolle, Pardian puheenjohtaja Niko Simola sanoo.

Yhdistymisen jälkeen Prossa olisi liki 140 000 jäsentä, jotka työskentelisivät sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

-Yhdistymisellä haetaan entistä vahvempaa sopimus- ja neuvotteluvoimaa sekä yhteiskuntavaikuttamista niin yksityisillä kuin julkisilla sopimusaloilla. Yhteenliittymisellä parannetaan jäsenten saamia yksilöllisiä palveluja. Lisäksi opiskelijajäsenet saavat laajemmat polut opiskelusta työelämään saman liiton jäsenenä, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

 

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on 30 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n jäsenliitto.

Ammattiliitto Pron kokonaisjäsenmäärä on 110 000 jäsentä, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä teollisuudessa, finanssialalla, ict- ja viestintäaloilla sekä palvelualoilla. Pro on STTK:n jäsenliitto.

Lisätietoja:
Pardian puheenjohtaja Niko Simola, p. 040 566 8517
Pron puheenjohtaja Jorma Malinen, p. o50 576 0389

 

Löntagarorganisationen Pardia och Fackförbundet Pro: Tillsammans en ännu starkare intressebevakning

Löntagarorganisationen Pardia och Fackförbundet Pro har sedan 2017 förhandlat om ett fördjupat samarbete. Pardias styrelse har vid sitt möte den 12 juni godkänt ett intentionsavtal med Fackförbundet Pro om en sammanslagning av förbunden. Pros styrelse fattade ett motsvarande beslut på sitt möte på måndag.

Efter detta fortsätter förberedelserna i olika arbetsgrupper. Målet är att medlemsföreningarna i Pardia ansluter sig som en organisationsförening i Pro under hösten. Avsikten är att medlemskapet i Pro börjar den 1 januari 2019.

– Fackföreningsrörelsen är inte till för organisationen utan för sina medlemmar. Vid sammanslagningen är det uttryckligen fråga om att förbättra medlemmarnas intressebevakning. Det nya förbundet som förenar den privata och offentliga sektorn lyfter medlemmarnas intressebevakning till en ny nivå, säger Pardias ordförande Niko Simola.

Efter sammanslagningen kommer Pro att ha nästan 140 000 medlemmar, som arbetar inom både den privata och offentliga sektorn.

– Målet med sammanslagningen är ännu starkare avtals- och förhandlingsstyrka samt samhällsinflytande såväl inom de privata som inom de offentliga avtalsområdena.  Med sammanslagningen förbättras de individuella tjänster som medlemmarna får. Dessutom får studerandemedlemmar bredare stigar från studier till arbetslivet då de är medlemmar av samma förbund, säger Jorma Malinen, ordförande för Fackförbundet Pro.

 

Löntagarorganisationen Pardia har totalt 30 000 medlemmar varav majoriteten arbetar vid statliga ämbetsverk och anstalter och en betydande andel vid affärsverk, företag, universitet och FPA. Pardia är medlemsförbund i STTK.

Fackförbundet Pro har totalt 110 000 medlemmar. De arbetar med expertuppgifter inom industrin, finansbranschen, ict- och kommunikationsbranscher samt inom servicebranscher. Pro är medlemsförbund i STTK.

Mer information:
Pardias ordförande Niko Simola, 040 566 8517.
Pros ordförande Jorma Malinen, 050 576 0389