Neuvottelut lopetettiin – Helsingin yliopisto toteuttaa työehtoshoppailun ja halventaa kiinteistöpalvelun henkilöstön työn

Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiön työehtosopimusneuvottelut on lopetettu. Neuvottelut päätti Helsingin yliopistoa edustava Sivistystyönantajien liitto. Työehtosopimus vaihtuu nykyisestä sopimuksesta työntekijöille heikompaan eikä suuri osa kiinteistöpalveluyhtiön työntekijöistä ole enää työrauhavelvoitteen piirissä.

For the text in English scroll down.

Sivistystyönantajien liitto antoi kesken työehtosopimusneuvotteluja tylyn ilmoituksen neuvottelujen päättymisestä. Ilmoitus on kylmää vettä vuoden alusta perustetun kiinteistöpalveluyhtiön työntekijöiden niskaan.

Henkilöstöjärjestöt Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL edustavat suurta osaa uuden yhtiön henkilökunnasta. Järjestöt eivät enää helmikuun alusta ole sidottuja alan yleissitovan työehtosopimuksen työrauhavelvoitteeseen.

– Yliopiston toiminta voi hankaloitua, kun työnantaja yritetään vielä saada ymmärtämään henkilöstönsä ja oman työehtosopimuksensa arvo, ja käymään aito työehtosopimusneuvottelu, järjestöt toteavat.

Siirtyminen halvemman, yleissitovan työehtosopimuksen piiriin merkitsee muun muassa työajan pidennystä, lomien lyhennystä ja sairauspoissaolojen korvausten leikkauksia. Lisäksi yliopisto ilmoitti jo aiemmin, ettei se huolehdi valtion palvelusta kertyneen eläkkeen osan jatkumisesta yhtiössä, yliopiston omina työntekijöinä eläke olisi säilynyt. Helsingin yliopisto korosti hyvän henkilöstöpolitiikan tärkeyttä yhtiöittämissuunnitelmista kertoessaan. Sanat eivät kuitenkaan ole vastanneet tekoja, yliopiston toiminta ei edusta hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

­Helsingin yliopisto ei arvosta kiinteistöpalveluhenkilöstöään vaan pitää sitä kulueränä, jota halutaan kurittaa ja kutistaa.

– Työnantaja on unohtanut, että osaava ja opastava vahtimestari on talon käyntikortti tulijalle. Siivousta ja tilojen ja kiinteistöjen hyvää hoitoa ei pidetä merkityksellisinä vaan ne nähdään ilmeisesti vain kulueränä, joka jättää miinusta viivan alle, liitot toteavat.

 

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL edustaa pääasiassa yliopistojen muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Liiton jäsenmäärä on noin 5500. YHL:n jäseniä työskentelee myös Suomen Akatemiassa, Opetushallituksessa, Unigrafiassa, AaltoEE:ssä, Varastokirjastossa, Yliopistojen palvelukeskus Certiassa ja Pelastusopistossa. YHL on Palkansaajajärjestö Pardian suurimpia jäsenliittoja ja sen keskusjärjestönä toimii STTK.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n 220 000 jäsentä huolehtivat suomalaisten hyvinvoinnista, peruspalveluista ja turvallisuudesta monenlaisissa tehtävissä. Heidän alojaan ovat hoito, hoiva, kasvatus, sivistys, ruokahuolto, tekniikka ja infrastruktuuri, liikenne, puhtaus ja kunnossapito, hallinto, vapaa-aika, kulttuuri, turva ja pelastus. JHL:n jäsenet työskentelevät kunnissa, valtiolla, yrityksissä, järjestöissä ja seurakunnissa. Kunta-alalla JHL on suurin henkilöstöjärjestö.

 

Lisätietoja:
Neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, 040 728 9046, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Puheenjohtaja Satu Henttonen, 040 524 9199, Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL

 

Negotiations Ended – The University of Helsinki will shop around for a labour agreement and degrades the work of real estate service staff

The collective bargaining negotiations of the University of Helsinki Real Estate Services Agency has been terminated. The negotiations were ended by the Federation of Education Employers that represents the University of Helsinki. The collective agreement will change from the current agreement to one which weakens the workers, and most of the employees of the real estate service company are no longer covered by the obligation for industrial peace.

The Federation of Education Employers issued a rude announcement of the termination of negotiations in the middle of the collective bargaining negotiations. The announcement is cold water on the heads of the employees of  the real estate service company, which was set up at the beginning of the year.

The personnel organisations Federation of Public and Welfare Industries JHL and the Federation of University and Research Personnel YHL represent a large part of the staff of the new company. After the beginning of February, the organisations are no longer bound by the obligation for industrial peace in the industry’s general collective bargaining agreement.

– The university’s work may become more difficult when attempts are made to make the employer understand the value of their staff and their collective agreement, and to conduct a genuine collective bargaining agreement negotiation, the organisations say.

Switching to a cheaper, generally binding collective agreement means, among other things, extension of working time, reduction of holidays, and cuts in compensation for sickness absences. In addition, the University already announced earlier that it will not take care of the continuation of the pension accrued through government service in the company, whereas for individual employees of the university the pension would have been kept. The University of Helsinki emphasized the importance of good personnel policy when it comes to incorporation plans. However, the words have not corresponded to the deeds, the University’s action does not represent good personnel policy.

The University of Helsinki does not value its real estate service personnel, but considers it as an expense that is to be curbed and shrunk.

– The employer has forgotten that a knowledgeable and helpful janitor is the business card of the building for a guest. Cleaning and good care of the rooms and real estate are not considered meaningful, but apparently only seen as an expense that leaves a minus under the line, the federations state.

This is old infomation from last week. Negotiations continued and we got result concerning the collective agreement 28.1. More information later.

 

The Federation of University and Research Staff YHL mainly represents the universities’ other than teaching and research staff. The membership of the federation is about 5500. YHL members also work at the Academy of Finland, the Finnish National Board of Education, Unigrafia, AaltoEE, the Stock Library, the Universities’ service centre Certia, and the Rescue Institute. YHL is one of the largest member organizations of the Pardia Federation of Salaried Employees and STTK acts as its central organization.

The 220,000 members of the JHL Federation of Public and Welfare Industries are responsible for the well-being, basic services, and safety of Finns in a wide range of tasks. Their fields are Care, Caregiving, Education, Training, Catering, Technology and Infrastructure, Transport, Cleanliness and Maintenance, Administration, Leisure, Culture, Security and Rescue. Members of JHL work in municipalities, for the state, companies, organizations, and churches. In the municipal sector, JHL is the largest personnel organization.

 

Additional information:
Kristian Karrasch, Negotiating Manager, +358 (0)40 728 9046, JHL, Federation of Public and Welfare Industries
Chairperson Satu Henttonen, +358 (0)40 524 9199, Federation of University and Research Staff YHL