Muutoksia työttömyysturvaan ja työelämään

Vuosi 2017 tuo mukanaan lukuisia muutoksia niin työelämään kuin työttömyysturvaan.

 

Koeaika pitenee

Koeajan enimmäispituus pitenee nykyisestä neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Työnantajalla on myös oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä.  Koeaikaa voi pidentää kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Koeajan pidennyksestä on ilmoitettava ennen sen päättymistä. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Jos tällä hetkellä voimassaolevassa työ- tai virkaehtosopimuksessa on säädetty koeaika neljään kuukauteen, tulee muutos voimaan vasta sopimuksen muuttuessa.

Takaisinottovelvollisuuden kestoaikaa lyhennetään

Takaisinottovelvollisuuden kestoaikaa lyhennetään yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä 12 vuotta, takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta.

Pitkäaikaistyöttömille määräaikaisia työsopimuksia ilman perustellun syyn vaatimusta

Työnantajalla on oikeus tehdä määräaikainen työsopimus ilman perustellun syyn vaatimusta niiden työntekijöiden kanssa, joiden työ- ja elinkeinotoimisto on ilmoittanut olleen edellisen 12 kuukauden ajan työttömiä työnhakijoita. Pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perustellun syyn vaatimusta tehdyn määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto on yksi vuosi.

Aikuiskoulutustuki heikkenee

Aikuiskoulutustuen kesto on 1.1.2017 alkaen enintään 15 kuukautta kerran työuran aikana. Jos olet hakenut aikuiskoulutustukea ennen lakimuutosta, eli viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä, ja koulutuksesi alkaa viimeistään 1.8.2017, oikeutesi 19 kuukauden tukiaikaan säilyy saman koulutuksen puitteissa. Kaikkea tukea ei tarvitse hakea kerralla, vaan voit hakea samoihin opintoihin myöhemmin lisää tukea jatkohakemuksella. Oikeutesi 19 kuukauden tukiaikaan päättyy kuitenkin viimeistään 31.12.2020.

Aikuiskoulutustuen perusosa on 1.1.2017 alkaen 696,60 euroa bruttona kuukaudessa. 1.8.2017 alkaen perusosa on 592,11 euroa bruttona kuukaudessa.

Muutosturva paranee

Muutosturvan parannukset koskevat tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottuja työntekijöitä, joilla on vähintään viiden vuoden työsuhde työnantajaan. Työnantajan on tarjottava irtisanotulle mahdollisuus osallistua työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 henkilöä. Valmennuksen ja koulutuksen arvon on vastattava työntekijän henkilökohtaisen palkan määrää, kuitenkin vähintään yrityksen tai julkisen organisaation keskimääräistä kuukausipalkkaa.

Työnantajalla on velvollisuus järjestää tuotannollisella tai taloudellisella perusteella irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvoitteen päättymisestä lukien. Järjestämisvelvollisuus koskee työnantajia, jotka säännöllisesti työllistävät vähintään 30 työntekijää. Lisäedellytyksenä on, että irtisanotut työntekijät ovat olleet työsuhteessa irtisanovaan työnantajaan vähintään viisi vuotta ennen irtisanomista.

 

Työttömyysturva

Ansiopäivärahan enimmäisaika lyhenee

Ansiopäivärahakauden enimmäisaika lyhenee 500 päivästä 400 päivään. Enintään kolme vuotta työskennelleiden enimmäisaika lyhenee 300 päivään. Enimmäisaika säilyy 500 päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja jotka ovat työskennelleet viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Uusia enimmäisaikaa koskevia säädöksiä sovelletaan työnhakijoihin, joiden päivärahan enimmäisaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Omavastuuaika pitenee

Ansiopäivärahan omavastuuaika pitenee viidestä päivästä seitsemään päivään. Seitsemän päivän omavastuuaikaa käytetään, jos omavastuuaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Pitkän työhistorian perusteella maksettavasta korotusosasta luovutaan

Korotusosaa voidaan maksaa pitkän työuran perustella 1.1.2017 jälkeen niille, joille korotettu ansio-osa on jo myönnetty eikä korotetun ansio-osan enimmäisaika ole vielä lain voimaan tullessa täyttynyt ja niille, joiden työsuhde on päättynyt viimeistään 31.12.2016, mutta oikeutta korotettuun ansio-osaan ei ole vielä syntynyt.

Korotusosaa pitkän työhistorian perusteella voidaan maksaa korkeintaan 30.6.2017 asti.

Korotetun ansiopäivärahan taso laskee

Sekä työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa korotusosaa että pitkän työhistorian perusteella maksettavaa korotusosaa alennetaan. Nykyisin korotetun ansio-osan suuruus on ennen taitekohtaa 58 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta ja taitekohdan ylittävältä palkan osalta 35 % palkasta. Muutoksen jälkeen korotetun ansio-osan suuruus on ennen taitekohtaa 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta ja taitekohdan ylittävältä palkan osalta 25 % palkasta.

Korotetun ansio-osan taso laskee kaikilla saajilla heti 1.1.2017 lukien.

 

60 vuotta täyttäneiden työllistämisvelvoite

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa minkä tahansa TE-toimiston kanssa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta enimmäisajan estämättä, jos palvelu on järjestetty 60 vuotta täyttäneitä koskevan työllistymisvelvoitteen perusteella. Työssäoloehto voi kertyä työllistämisvelvoitteen mukaisessa työllistymistä edistävässä palvelussa, jos palvelu on järjestetty 60 vuotta täyttäneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella. Jos työssäoloehtoon on luettu aikaa, jona henkilö on ollut työllistymistä edistävässä palvelussa, päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen.

Palkkatukityö ei kerrytä työssäoloehtoa täytenä

Lakimuutoksen myötä vain 75 % niistä viikoista, joina henkilö on tehnyt palkkatukityötä, kerryttää työssäoloehtoa. Jos työssäoloehto täyttyy pelkästään palkkatukityössä, työssäoloviikkoja tulee siis kertyä vähintään 35. Palkkatukityöaika, jota ei lueta työssäoloehtoon, pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella, työssäoloehto kertyy täytenä.

Uutta säännöstä sovelletaan palkkatuettuun työhön, joka alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Kulukorvausta ei makseta omaehtoisten opintojen ajalta

Lakimuutoksen myötä kulukorvausta ei enää makseta omaehtoisten opintojen ajalta. Omaehtoisten opintojen ajalta voidaan maksaa kulukorvausta myös 1.1.2017 jälkeen, jos opinnot ja niiden tukeminen on aloitettu viimeistään 31.12.2016.

Tuta-syistä tehty määräaikainen palkanalennus

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehty palkanalennus ei vaikuta ansiopäivärahan määrään, vaan päiväraha määritellään palkanalennusta edeltävältä ajalta, jos palkanalennus on ollut määräaikainen.

Liikkuvuusavustus työttömyyskassojen ja Kelan maksettavaksi

Työmarkkinatukena Kelasta maksettu matka-avustus ja TE-toimiston maksama muuttokustannusten korvaus korvataan lakimuutoksen myötä liikkuvuusavustuksella. Uutta etuutta maksavat työttömyyskassat ja Kela. Liikkuvuusavustusta maksetaan silloin, kun henkilö vastaanottaa kokoaikatyön, jonka päivittäisen työmatkan edestakainen kesto on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka päivittäisen työmatkan kesto on yli kaksi tuntia. Työmatkan kestoon liittyvät edellytykset ovat voimassa työsuhteen alkaessa, eli työntekijä voi myöhemmin muuttaa lähemmäksi työpaikkaa ja saada silti liikkuvuusavustusta

Rekrytointikokeilu

Toisin kuin TE-toimiston kanssa sovitut työkokeilut ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittämiseksi ja työmarkkinoille paluun tukemiseksi, rekrytointikokeilu ei ole työllistymistä edistävä palvelu. Rekrytointikokeilu ei myöskään täytä työssäoloehtoa, koska kyseessä ei ole työsuhde.

Koska rekrytointikokeilu ei ole työllistymistä edistävä palvelu:

  • Rekrytointikokeilun ajalta ei makseta korotettua ansio-osaa.
  • Rekrytointikokeilun ajalta ei makseta kulukorvausta.
  • Rekrytointikokeilun ajalta ei makseta etuutta omavastuuajan tai karenssin ajalta.

Laki rekrytointikokeilusta on voimassa vuosina 2017–2018.

Työuraeläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke

Työuraeläke estää työttömyysetuuden maksamisen. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei puolestaan vaikuta päivärahaan lainkaan ja sen ajalta maksetaan täyttä työttömyysetuutta.
 

Ajankohtaista ja kattavaa tietoa työttömyysturvasta löytyy Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n verkkosivuilta. Tutustu myös Palkansaajajärjestö Pardian julkaisemaan katsaukseen vuodenvaihteessa voimaan astuvista lakimuutoksista ja uudistuksista