Lausunto hallituksen esityksestä hallinnonalan uudesta virastosta ja sen henkilöstövaikutuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry lausuu hallituksen esityksestä hallinnonalan uudesta virastosta ja sen henkilöstövaikutuksista kunnioittavasti seuraavaa.

Opetushallituksen ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn yhdistäminen uudeksi virastoksi on vaikea tehtävä määrärahaleikkausten puristuksessa. Opetushallituksen ja CIMOn henkilöstörakenteet poikkeavat toisistaan, sillä Opetushallituksessa on hallinto- ja tukihenkilöstöä noin 16 % koko henkilöstöstä ja CIMOssa noin 32 % koko henkilöstöstä. Todennäköistä on, että karsittavia päällekkäisyyksiä etsitään juuri hallinto- ja tukitehtävistä. Virastoja yhdistettäessä tuleekin turvata mahdollisuus siirtyä samantasoisiin tehtäviin, jos aiempi tehtävä ei sellaisenaan siirry uuteen virastoon.

Tällä hetkellä käytössä olevat palkkausjärjestelmät poikkeavat toisistaan ja keskipalkkojen välinen ero on erittäin suuri. CIMOssa palkkataso on matalampi kuin Opetushallituksessa. Uuteen virastoon rakennettavaan palkkausjärjestelmään kohdistuu monenlaisia odotuksia ja on selvää, että palkkausjärjestelmään on osoitettava riittävästi varoja. Hallituksen esityksen mukaan henkilöstö siirtyy uuteen virastoon euromääräisillä palkoilla, mutta euromääräisiä palkkoja on perusteltua käyttää vain lyhyen siirtymäajan. Henkilöstön yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että palkkaus perustuu uudessa virastossa hoidettavien tehtävien vaativuuteen. Palkkausjärjestelmän toimivuus ja oikeudenmukaisuus on varmistettava säästöpaineista huolimatta.

YHL on tyytyväinen, että uuden viraston johtokuntaan on tulossa henkilökunnan edustaja, jolla on henkilökohtainen varajäsen. Esityksestä jää kuitenkin epäselväksi, miten henkilöstö keskuudestaan edustajan valitsee. Esitämme, että henkilöstö päättää keskuudessaan kuinka henkilöstön edustajat valitaan.

Hallituksen esityksen perusteluissa on kappale sukupuolten välisestä tasa-arvosta, jossa ei kuitenkaan sanota mitä sukupuolivaikutuksia lainmuutoksella on. Todelliset sukupuolivaikutukset pitää tuoda esiin. Muutos vaikuttaa enemmän naisiin, koska virastoissa on enemmän naisia kuin miehiä, ja siten on todennäköistä, että naisten työtehtävät muuttuvat eniten. Jos palkkauksellisia muutoksia tulee, niiden sukupuolivaikutus on tarkasteltava erikseen. Hallitus on julistanut, että Suomessa vallitsee tasa-arvo naisten ja miesten välillä, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tasa-arvo käytännössä toteutuisi kaikkialla.

YHL katsoo, että on tarpeellista laatia henkilöstöpoliittinen asiakirja, jossa määritellään henkilöstön asema, palkkaus ja uuden viraston muodostamisen sukupuolivaikutukset hallituksen esityksen perusteluja tarkemmin. Asiakirjassa on syytä ottaa tarkasteluun myös uuteen virastoon myöhemmin liitettävien Ylioppilastutkintolautakunnan ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen henkilöstö.

 

Saija Kyllönen
varapuheenjohtaja

Elisa Hyytiäinen
varapuheenjohtaja