Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle

laeiksi Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta (SM009:00/2016)

 

Sisäministeriölle

Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry. edustaa omalta osaltaan Pelastusopistossa työskentelevää henkilöstöä, jotka ovat liiton jäseniä. Lausumme lakiesitykseen seuraavaa.

Kohta 2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

”Pelastustoimen päällystökoulutuksen määrärahat olisivat ehdotetun mukaan vastaisuudessa osa sisäministeriön budjettia ja tulisivat sitä kautta sisäministeriön ohjattaviksi.”

Jos Sisäministeriö ohjaa varat Poliisiammattikorkeakoululle, joka edelleen osoittaa rahaa pelastustoimen päällystökoulutukseen, on mahdollista että tilanne ei muutu nykyisestä. Määrärahat, jotka on osoitettu pelastustoimen päällystökoulutukseen, eivät ohjaudu täysimääräisenä ao. tarkoitukseen vaan pelkona on, että osa voi ohjautua muuhun Poliisiammattikorkeakoulun tarpeeseen.

Katsomme, että pelastustoimen päällystökoulutukseen osoitetut varat tulisi osoittaa Sisäministeriön Pelastusosaston kautta Pelastusopistolle, josta Pelastusopisto maksaisi edelleen Poliisiammattikorkeakoululle koituvista kuluista.

 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotusten perustelut

12 § Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus.

Itä-Suomea on tyhjennetty eri koulutuksista jo usean vuoden ajan esim. Kajaanista opettajankoulutus siirtyi Ouluun ja Savonlinnassa on päättymässä opettajankoulutus. Alueelliset näkökohdat olisi syytä huomioida myös koulutuksen järjestämisessä. Katsomme, että pitkällä tähtäimellä tällä hallinnollisella uudistuksella tulee olemaan henkilöstövaikutuksia Pelastusopiston toiminnassa. Koulutuksen järjestämisen perusteleminen turvallisuusnäkökohdilla ja koulutuksen substanssin vaatimat olosuhteet eivät saa olla ristiriidassa. Vaikuttaa, että säästöjen saaminen koulutuksesta ajaa laadun edelle. Siintääkö jossakin tulevaisuudessa päällystökoulutuksen siirtäminen pois Kuopiosta oletuksella, että saavutetaan yleisiä etuja mm. hallinnonalan strategiseen ja operatiiviseen toimintaan tulevia laajoja uudistuksia ja muutosprosesseja tukien, sisäisen turvallisuuden koulutusalan yhteistyömahdollisuuksien aiempaa parempi hyödyntäminen opetuksessa ja TKI-toiminnassa sekä operatiivisen toiminnan arkipäiväisen ja hyvin toimivan viranomaisyhteistyön toteuttaminen myös opetuksessa ja oppimisessa Mikään ei estä yhteistyötä ja näiden koulutusten kehittämistä nykyiselläkään organisaatiorakenteella, eikä hallinnollinen päätös lisää yhteistyömahdollisuuksia, vaan ennemminkin se voi herättää luottamuspulaa organisaatioiden välille.

Rahoituksen siirtäminen hallinnonalalta toiselle on mahdollista nykyiselläkin toteutusmallilla, mutta jatkossa rahoituksen turvaaminen on mahdollista korvamerkityllä rahoituksella ja voidaan katsoa Savonia-ammattikorkeakoulun valtakunnalliseksi erityisrahoitetuksi tehtäväksi.

Päällystökoulutuksen järjestäminen Savonia ammattikorkeakoulussa on ollut toimiva yhtälö. Pelastusalan päällystön ja miehistön koulutus on toteutettu samalla paikkakunnalla olosuhteissa, jotka on suunniteltu nimenomaan tätä koulutusta varten. Eri ammattikorkeakoulujen ja muiden koulutusten toimivia järjestelyjä on myös esim. rajavartioiden koulutus ja Maanpuolustuskorkeakoulu, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja Laurea-ammattikorkeakoulu.

Ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen säilyttäminen samalla paikkakunnalla kuin perusoppilaitos mahdollistaa myös koulutuksen ja tutkinnon kehittämisen. Kaikenlainen yhteistyö poliisin ja pelastustoimen välillä on toki suositeltavaa ja tarpeellista kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi. Pelastusopisto ja Poliisiammattikorkeakoulu voivat tehdä esimerkiksi eri opetuskokonaisuuksista strategisia kumppanuussopimuksia nykyisen rakenteensakin mukaisesti opetustyön kehittämiseksi.

Läheisyysperiaatteella saavutetaan näkemyksemme mukaan synergiaetuja koulutuksessa. Vakiintunutta korkealaatuista koulutusta ja sen kehittämistä on syytä jatkaa Kuopiossa.

 

34 § Opiskelijapuvun ja suojavarusteiden käyttö

”Muutoin opiskelijapuvun käytöstä pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksessa päättäisi Poliisiammattikorkeakoulu”

Ihmettelemme tätä esitystä. Opiskelupuvusta on määräykset virkapukuasetuksessa. Katsomme, että Pelastusopisto on tarkoituksenmukainen taho määrittelemään opiskelupuvun käyttöasiat. esim. harjoittelussa he ovat pelastustoimen opiskelijoita.