Kilpailukykysopimukset liiton toimialoilla

YHL:n jäseniä koskevat valtion ja yksityisten sopimusalojen sopimukset. Tässä artikkelissa selostetaan yliopistosektorin, valtion, Paltan sektorilla olevien yritysten ja Sivistystyönantajan kanssa sovittua Unigrafia-sopimusta sekä muiden yritysten neuvottelutilannetta.

 

Yliopistot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen osalta päästiin kilpailukykysopimuksen mukaiseen ratkaisuun 3.6.2016. Työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin kilpailukykysopimuksen mukaisen 24 tunnin lisäyksestä vuosityöaikaan. Yliopistojen muun henkilöstön osalta tämä tarkoittaa sitä, että päivittäistä työaikaa pidennetään 6 minuuttia ja viikoittaista 30 minuuttia ottaen huomioon eri työaikamuodot. Vastaavalla tavalla korotetaan ylityörajoja ja muutetaan muista vastaavia määräyksiä työajan lisäystä. Tuntipalkanjakajaa ei muuteta. Opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosityöaika nousee 1624 tuntiin. 

Muutokset työaikoihin tulevat voimaan 1.1.2017. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2017–31.1.2018.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta työajanlisäys on vietävä työsuunnitelmiin, jotka olivat neuvottelujen aikaan jo valmiita lukuvuoden 2016–17 osalta. Vuosityöajan lisäys 24 tuntia voidaan siten sijoittaa vasta lukuvuoden 2017–18 työsuunnitelmaan.

 

Selviytymislauseke ja paikallinen sopiminen

Sopimuksessa muutettiin niin sanottua selviytymislauseketta. Selviytymislausekkeessa on kyse siitä, että paikallisesti sopimalla on mahdollista poiketa palkkaa ja muita taloudellisia etuuksia koskevista vähimmäismääräyksistä. Tällaisen paikallisen sopimuksen edellytyksenä on taloudellinen kriisitilanne, joka johtaisi työvoiman käytön vähentämiseen. Sopimuksen voimassaollessa työnantaja ei voi irtisanoa (tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla) eikä lomauttaa henkilöstöä.

Sopimuksen on koskettava koko työehtosopimuksen piirissä olevaa henkilöstöä ja se voidaan tehdä vuoden määräajaksi. Jos yhdessä todetaan, ettei enää ole kriisitilannetta, sopimus voidaan päättää kesken määräajan. Taloudelliset etuudet palautuvat ennalleen seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

 

Ei niin paljon pahaa ettei jotakin hyvääkin

Yliopistojen yleisessä työehtosopimuksessa on sovittu, että pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asema jatkuu liikkeen luovutustilanteissa sellaisenaan, jos luovutettu liike tai sen luovutettu osa säilyttää itsenäisyyteensä. Nyt tämä suoja laajennettiin koskemaan myös luottamusmiestä. Samoin ehdokassuojan laajennettiin koskemaan myös luottamusmiesehdokasta. Lisäksi jälkisuoja nostettiin aiemman 6 kuukauden sijaan 8 kuukauteen. Sovittiin myös luottamushenkilöiden tiedonsaannista selviytymislausekkeen mukaisten neuvottelujen aikana.

 

Valtio

Valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuksessa pidennettiin säännöllistä työaikaa:

• Virastotyössä 6 minuuttia / päivä (7 h 21 min ja 36 h 45 min)

• Viikkotyössä 30 minuuttia / viikkoa (6 h 45 min – 8 h ja 38 h 45 min)

• Jaksotyössä 1 h 30 min / jakso (116 h 15 min / 3 vko)

 Ylityökynnys nousee vastaavasti ja on ensi vuonna virastotyössä 7 h 45 min / pv ja 38 h 45 min / vko. Tuntipalkanjakajaan ei tehty muutoksia. 

Jaksotyössä säännöllinen työaika on työjaksossa enintään 125 tuntia, kun se aiemmin oli 123 tuntia. 

Työajan muutokset tulevat voimaan 1.2.2017 täyden kalenteriviikon ja työjakson alusta. 

 

Lomarahan leikkaaminen

Valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovittiin lomarahan määräaikaisesta alentamisesta 30 %:lla nykyisestä tasosta. Tämä koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuja lomarahoja. Lomarahat ovat näiden vuosien osalta 2,8 / 3,5 / 4,2 %. Lomarahojen leikkaaminen on voimassa 1.2.2017 – 31.12.2019.

 

Selviytymislauseke

Valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovittiin myös ns. selviytymislausekkeesta. Tämän sopimuksen osan määräykset tulevat ajankohtaisiksi, jos virasto kohtaa taloudellisia vaikeuksia, jotka johtaisivat työvoiman käytön vähentämiseen. Sovittiin, että virastotason osapuolet voivat käynnistää tarkastelun. Aloitteen voi tehdä virasto-sopijapuoli eli työnantajan edustaja. Virastosopijaosapuolet voivat pyytää keskustason osapuolten tukea käsittelyssä. Jos taloudellinen tilanne koskee koko valtionhallintoa, voidaan asiaa käsitellä keskustasolla. 

Selviytymislausekkeen käyttö edellyttää, että tarkastellaan, voidaanko taloudellisista vaikeuksista selvitä muiden turvaavien toimien lisäksi palvelussuhteen ehtojen väliaikaisella sopeuttamisella 

Viraston on ennen neuvottelujen aloittamista informoitava keskustason osapuolia. Jos neuvottelut johtavat sopimukseen, se tehdään tarkentavana virka- ja työehtosopimuksena enintään vuodeksi kerrallaan. Sopimuskauden aikana ei henkilöstöä saa irtisanoa tai lomauttaa. Jos sopimusta rikotaan, työsuhteen ehdot palautuvat takautuvasti täysimääräisinä voimaan. Luottamusmiesten ajankäytöstä ja tietojen saannista on sovittava ennen neuvottelujen aloittamista. Jokaisella sopijaosapuolella on oikeus nimetä yksi luottamusmies viraston johtoryhmään siksi ajaksi, kun käsitellään taloudellisia vaikeuksia ja sopeuttamistoimia.

 

Yritykset

YHL:n jäseniä koskevia Paltan kanssa neuvoteltuja työehtosopimuksia on Certiassa, TAY-Palveluissa ja Aalto Executive Educationissa. Paltan yleisen työehtosopimuksen osalta sovittiin, että työajan lisäyksestä sovitaan yrityskohtaisesti. Jos yrityksessä ei päästä neuvottelutulokseen, päättää työnantaja vuosittaisen työajan pidennyksen työtuntien sijoittamisesta. Työnantaja ilmoittaa pidennettyä työaikaa sisältävät yksittäiset työvuorot viimeistään 2 viikkoa aiemmin työntekijälle. Jaksotyössä ilmoitusaika on 7 päivää ennen jakson alkua. Työaikaa ei voida sijoittaa kuin työntekijän suostumuksella arkipyhille ja työaikalain viikoittaisen vapaan ajalle. Työajan pidennys tulee voimaan 1.1.2017.

 

Selviytymislauseke

Sovittiin, että yrityskohtaisen sopimuksen sopijapuolet voivat arvioida uudelleen tehdyn työehtosopimusratkaisun soveltuvuutta vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen ja sopia siihen tehtävistä muutoksista, jotka ovat tarpeen työnantajan toimintaedellytysten ja työpaikkojen turvaamiseksi sopimuskaudella. Sopimus muutoksista työsuhteen ehtoihin on määräaikainen ja voimassa enintään yhden vuoden (max, vuosi). Neuvottelijoilla on oikeus käyttää apuna asiantuntijoita.

 

Certia

Certiassa sovittiin, että uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017 ja on voimassa 31.1.2018 saakka. Työehtosopimukseen ei tehdä palkkoja tai muita kustannusvaikutteisia työehtoja koskevia muutoksia. Osapuolet sopivat, että 24 tunnin työajanpidennys toteutetaan yhtiössä vuosittaista työaikaa pidentäen 6 minuuttia / työpäivä. Selviytymislausekkeen osalta sovittiin, että mikäli työnantaja joutuu sopimuskauden aikana poikkeuksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin, voivat yrityskohtaisen sopimuksen sopijaosapuolet arvioida uudelleen tehdyn työehtosopimusratkaisun soveltuvuutta vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen ja sopia siihen tehtävistä muutoksista, jotka ovat tarpeen työnantajan toimintaedellytysten ja työpaikkojen turvaamiseksi sopimuskaudella. Sopimus on määräaikainen ja tehdään enintään vuodeksi. Sopimus voidaan tarvittaessa uusia. Tarvittaessa osapuolet voivat käyttää apunaan asiantuntijoita.

 

Unigrafia

Unigrafian kiky-sopimuksessa, joka on voimassa 1.2.2017 – 31.1.2018 sovittiin työajanpidennyksestä ja joistakin muista työaikakirjauksista. Säännöllinen työaika on keskimäärin enintään 7 tuntia 21 minuuttia vuorokaudessa ja 36 tuntia 45 minuuttia viikossa.

 

AaltoEE, HYY-yhtiöt ja TAY-palvelut

Palta on irtisanonut AaltoEE:n työehtosopimuksen päättymään 31.1.2017. Yrityksessä ei ole sovittu työajanpidennyksestä tai selviytymislausekkeesta. Jatkossa yritykseen valittaneen luottamusmiesvaltuutettu, koska luottamusmiesten toimintaedellytykset päättyvät, kun työehtosopimuskausi päättyy.

HYY-yhtiöiden neuvottelut ovat vielä kesken tätä kirjoitettaessa. Myöskin TAY-palveluiden osalta ollaan vielä tekemässä pöytäkirjaa neuvottelutuloksesta.

 

Lopuksi

Kevään neuvottelukausi oli erittäin poikkeuksellinen ja ikävä. Yleensä työehtosopimusneuvotteluissa pyritään parantamaan työsuhteen ehtoja, mutta nyt jouduimme neuvottelemaan heikennyksistä. Neuvottelut olivat melko haastavat, sillä työantaja tavoitteena oli pidentää työaikaa kokonaisina päivinä, esimerkiksi leikkaamalla vuosilomapäiviä. Meidän tavoitteenamme oli pidentää työaikaa päivittäistä aikaa lisäämällä ja siihen pääsimme, joten pidämme lopputulosta tyydyttävänä jäsenistön kannalta.

 

 

Teksti:

Satu Henttonen                                                    
YHL:n puheenjohtaja                                             

Katja Heikkilä
Pardian neuvottelupäällikkö