Eläkeuudistuksen yksityiskohdista on sovittu

Eläkeuudistuksen yksityiskohdista on sovittu ja uudistus etenee aikataulussa. STTK kuitenkin vaatii, että julkisen sektorin ammatillisiin eläkeikiin liittyvät näkökohdat otetaan huomioon lakien jatkovalmistelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) aloitti lakimuutosten valmistelun heti, kun työmarkkinajärjestöt olivat sopineet työeläkeuudistuksesta viime syyskuussa. Eläkesopimuksen ulkopuolelle jäi paljon yksityiskohtia, jotka on nyt STM:n johdolla ratkaistu.

Työuraeläke 63-vuotiaalle 38 vuoden raskaan työuran jälkeen

Työuraeläke on yksi jatkovalmistelussa tarkentunut osa eläkeuudistusta. Työmarkkinajärjestöt sopivat viime syksynä työuraeläkkeestä, joka antaisi 63 vuotta täyttäneelle mahdollisuuden jäädä eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää, jos hän on tehnyt vähintään 38 vuotta rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työtä. Työuraan laskettaisiin myös enintään kolme vuotta äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata.

Työuraeläkkeen myöntäminen edellyttäisi, että pitkä ja raskas työura on heikentänyt pysyvästi hakijan edellytyksiä jatkaa työssä, mutta täyden työkyvyttömyyseläkkeen kriteerit eivät täyty. Työsuhteen pitäisi olla joko edelleen voimassa eläkettä haettaessa tai työn päättymisestä saisi olla kulunut enintään vuosi.

Eläkeikä nousee vähitellen

Eläkeuudistuksen myötä alin vanhuuseläkeikä nousisi nykyisestä 63 vuodesta vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä. Eläkeikä nousisi asteittain 3 kuukautta jokaista syntymävuosiluokkaa kohden, kunnes se on 65 vuotta. Vuonna 1962 syntyneet olisivat ensimmäinen ikäluokka, jolla eläkeikä on 65 vuotta. Kun 65 vuoden eläkeikä on saavutettu, eläkeiän alaraja sidottaisiin elinajanodotteeseen niin, että osa eliniän pitenemisestä käytettäisiin työssäoloon. Eläkeikää nostettaisiin enintään kahdella kuukaudella vuodessa. Ensimmäisen kerran tämä tarkistus tehtäisiin vuonna 1965 syntyneiden eläkeikään.

Eläkettä karttuisi jatkossa kaikille 1,5 % palkasta, ja nykyisistä ikään sidotuista karttumaprosenteista luovuttaisiin. Poikkeuksena olisivat kuitenkin 53-62-vuotiaat, joille eläkettä karttuisi 1,7 prosenttia vuoden 2025 loppuun saakka. Eläke karttuisi nykyistä suuremmista ansioista, kun työntekijän eläkemaksua ei enää vähennettäisi palkasta eläkettä laskettaessa.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osa-aikaisen eläkkeen korvaavan osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on ennen vuotta 1964 syntyneillä 61 vuotta ja vuonna 1964 syntyneillä 62 vuotta. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneen työntekijän osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja sopeutetaan eliniän muutokseen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen saamiseksi ei edellytetä työsuhteen päättymistä tai työnteon vähentämistä. Eläke lasketaan kaikilla eri sektoreilla eläkkeelle siirtymisvuoteen mennessä ansaitusta kokonaiseläkkeestä. 25 prosentin eläkkeen voi muuttaa 50 prosentin eläkkeeksi kerran, mutta ei takaisin. Eläke voi alkaa aikaisintaan 1.2.2017.

Eläkkeeseen tulee varhennusvähennys, joka on 0,4 % kuukaudessa ajalta ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen voi myös peruuttaa kolmen kuukauden kuluessa sen alkamisesta. Tällöin maksetut eläke-erät peritään takaisin.

STTK tyytyväinen työeläkeuudistuksen lakien valmisteluun

STTK on tyytyväinen siihen, että lakipaketin valmistelu on edennyt rakentavasti ja aikatauluissa pysyen. Työeläkeuudistusta on valmisteltu laajalla asiantuntijatyöllä, lukuisiin laskelmiin ja selvityksiin pohjautuen. Hyvä pohja lakiesitykselle on työmarkkinajärjestöjen viime syksynä aikaan saama neuvottelutulos ehdotukseksi eläkeuudistuksen pääkohdista, sanoo STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.

– Työeläkkeiden riittävyys, työurien piteneminen ja työeläkejärjestelmän kestävyys
ovat kuitenkin vahvasti kytköksissä talous- ja työllisyystilanteen kehitykseen, Palola painottaa.

STTK kuitenkin vaatii, että julkisen sektorin ammatillisiin eläkeikiin liittyvät näkökohdat otetaan huomioon lakien jatkovalmistelussa.

– On löydettävä ratkaisu, joka huomioi ammattien vaatimukset sekä aiemmat sitoumukset suhteessa eläköitymisiän nostotavoitteisiin, Palola painottaa.

Lähde: Pardia, www.eläkeuudistus.fi

 

Tutustu eläkelainsäädännön lainvalmisteluun ja erilaisiin eläkelaskureihin 2017  Pardian kotisivuilla. Lisätietoa löytyy myös STM:n kotisivuilta ja Eläketurvakeskuksen sivustolta.